Parenteel van HOBBE SYMONDS


 
I.1    HOBBE SYMONDS, geboren 1713 (gezindte: RK), overleden circa 1773 te LEEUWARDEN (FR), waarschijnlijk zoon van Symon Eelkes.
Gehuwd op 07-05-1735, gehuwd voor de kerk op 15-05-1735 te Leeuwarden met SARA BOERBOOM, geboren 1707 te Bolsward (gezindte: RK), overleden op 20-11-1799 te LEEUWARDEN (FR), begraven op 25-11-1799 te LEEUWARDEN (FR), dochter van Hendrick BOERBOOM en Akke Salvius ROLWAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  SYMON HOBBES (zie II.1).
   2.  Henricus HOBBES, gedoopt op 11-12-1739 te LEEUWARDEN, begraven op 21-12-1739, 10 dagen oud.
   3.  LAAS HOBBES (zie II.5).

II.1    SYMON HOBBES, korfmaker, gedoopt op 04-11-1736 te LEEUWARDEN, begraven op 20-01-1800 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, zoon van HOBBE SYMONDS (zie I.1) en SARA BOERBOOM.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-01-1762 te Leeuwarden met Marijke WILLEMS.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 15-05-1774 te Leeuwarden met Gerritje Jacobs BUISTRA.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  TRIJNTIE SIMONS, geboren 1776 te Leeuwarden.
   2.  ZARA SIMONS, geboren 1779 te Leeuwarden.
   3.  TRIJNTIE SIMONS.

II.5    LAAS HOBBES, Korporaal fuseliers Vriesche Garden, geboren 1741 te LEEUWARDEN (gezindte: RK), overleden op 08-07-1789 te LEEUWARDEN (FR), begraven op 08-07-1789 te Leeuwarden, trouwde als de ruiter onder de compagnie van Lt.Col.Humalda (07-09-1760)

In de rangeerlijst binnen het garnizoen Leeuwarden van de compagnie Guardes van de prins van Oranje wordt ook de lengte van corporaal Laas Hobbes vermeld: 5 voet, 6 duym en 2 streek = ca 1,58 mtr.

Laas en Dina komen tot een zekere welstand. In de "coopacte' van 7 juni te Leeuwarden wordt overeengekomen, dat Laas Hobbes, soldaat onder de Friesche Gardes, en Dina Rengers het huis aan de Breede Plaats, dat zij tot dan toe huren (met een recht tot 12 mei 1785), kopen van Claas Doeke Jouwersma, distillateur te Leeuwarden, voor de som van 808 Carol. guldens en 5 stuivers. Het huis is vrij van "grondpagt" en belast met lantaarn en brandspuitgeld.
Op 10 maart 1786 passeert de koopacte van een ander huis (gezien de beschrijving van de ligging) aan de Breede Plaats gekocht per 23 februari 1785 door Laas Hobbes, soldaat onder de compagnie Friesche Guardes, en Dina Rengers voor 825 Carol. guldens en 10 stuivers van Bouwe Ferwerda, meester timmerman te Leeuwarden. Het huis is belast met 1 goudgulden jaarlijks grondrecht. Bijzonder zijn de bedingingen van de verkoper die de vrije inwoning tot 12 mei 1785 aan zich behoudt en dat een deel van de koopsom bij de koper blijft tegen betaling van 3% per jaar tot het jongste kind van de verkoper 25 jaar oud is. Tussen het passeren van de acte en de koop van het huis valt op 9 december 1785 het overlijden van Dina Rengers. Hobbe Theodorus is dan 9 jaar oud. Voor de koop van het huis heeft Laas hobbes een lening afgesloten bij Jan Randolf. Na het overlijden van Laas Hobbes, die op 8 juli 1789 op het Oldenhoven kerkhof begraven werd, wordt notaris Franciscus Bavius op 3 september 1789 benoemd tot curator bonorum over de nagelaten boedel van Laas Hobbes en Dina Rengers op verzoek van Jan Randolf, hypothecair geregistreerde crediteur, en Theodorus van der Weijde en Lourens Nauta, armenbezorgers van de Roomse gemeente te Leeuwarden en in die hoedanigheid als alimentators van de nagelaten kinderen van voornoemde echtelieden.
Het laatste huis, dat door Laas Hobbes wordt bewoond, wordt door F. Bavius publiek verkocht aan Gerb. Beuning, schoenmaker, en Hillegonda Daames, echtelieden te Leeuwarden voor 550 goudguldens. De koop wordt getekend op 26 oktober 1789, terwijl de acte passeert op 18 juni 1790. Het huis is duidelijk met verlies verkocht, hoewel minder dan op het eerste gezicht lijkt. 550 goudguldens komen overeen met 770 Carolingische guldens. Het ligt voor de hand dat het eerst genoemde huis voor 23 februari 1785 is verkocht, maar ik heb daarvan geen overdrachtsacte gezien. Blijkbaar is de moeder van Laas Hobbes, Sara Boerboom, overleden 20 november 1799, niet in staat de kleinkinderen op te vangen (zij is dan ruim 80 jaar oud), noch eventuele andere familie, gezien de bemoeienis van de katholieke armenzorg. De uit de boedel overgebleven gelden zijn bij het weeshuis terecht gekomen. Helaas heb ik niet het bedrag kunnen terugvinden, aangezien juist over de periode 1790 tot 1796 de gegevens ontbreken. Blijkens de acte zou er meer dan 1 kind in leven zijn. Wie dat naast Hobbe Theodorus Laas was of waren is mij niet bekend.
Uit 'Fragmenten uit het leven van'
door: Ir. W.B.P.M. Lases, 27 november 1993, Tiel

, zoon van HOBBE SYMONDS (zie I.1) en SARA BOERBOOM.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-09-1760 te Leeuwarden met MAYKE PIETERS, geboren te Leeuwarden ? vermoedelijk voor 1764 overleden.
Gehuwd (2) op 26-01-1764 te GRONINGEN (getuige(n): Jan Bolderbeek (zwager van Dina)) met DINA RENGERS (Ringels), geboren voor 1746 te Groningen, overleden op 09-12-1785 te LEEUWARDEN (FR), opvallend is dat de zonen katholiek en de dochters hervormd gedoopt worden.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hobbe, gedoopt (nh) op 21-11-1764 te Groningen.
   2.  Simon, gedoopt (nh) op 23-08-1767 te Groningen.
   3.  HUBERTUS THEODORUS (Hobbe) LASES (LASCS/LAAS/LAARS) (zie III.6).
   4.  JOHANNA LAAS, geboren op 13-06-1778 te Leeuwarden, gedoopt (NH) op 24-06-1778 te Leeuwarden, begraven op 07-06-1780 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   5.  JOHANNA LAAS, geboren op 20-01-1781 te Leeuwarden, gedoopt (NH) op 18-02-1781 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, tussen 10-10-1784 en 07-09-1787.
   6.  SIMON LAAS, geboren op 08-10-1783, gedoopt (RK) op 08-10-1783 te Leeuwarden (getuige(n): Meter: Sara Boerboom), begraven te Leeuwarden, tussen 10-10-1784 en 07-09-1787.

III.6    HUBERTUS THEODORUS (Hobbe) LASES (LASCS/LAAS/LAARS), Militair (Sergeant infanterie Vriesche Garden), geboren op 03-01-1776 te LEEUWARDEN (FR), gedoopt (RK) op 03-01-1776 te LEEUWARDEN (getuige(n): Meter: Jeltje van der Weyde), overleden op 02-05-1833 om 05.00 uur te MAASTRICHT (LB) op 57-jarige leeftijd. Hobbe Theodorus Laas verliest al vroeg zijn ouders en wordt door de Roomse armenzorg onderhouden. Op 11 juli 1789 wordt Hobbe Theodorus Laases door "d'Rooms Catholieke Mannen als wees aangenomen en door de Regenten vant Roomsch Weeshuijs in het selve ontvangen den 18 julij 1789 oudt zijnde 13 Jaaren en ruijm ses maanten. heeft van alles dubbele Nieuwe Kleeren gekregen".
Op 25 juli 1789 krijgt hij 2 witte en 2 bonte dassen. In oktober een schorstfel, zo ook in februari 1791. Op verschillende momenten krijgt hij ook nieuwe jongenshemden. Het weeshuis gaat een werkovereenkomst aan voor Hobbe Laases met Willem Leuvenie, meester wieldraaijer, "voor de tijd van Twe Jaaren, in te gaan den 12 november 1789 en Eijndige dito novemb: 1791 om deselve te onderwijsen in het selve handtwerk, en zo veel mogelijk is, daar in bequaam te maaken; zullen voor de dienst van gemelde Leerling, s'Jaars aant Weeshuijs betaalen, de Somma van Tien gulden en agt Stuij~s". Dit contract wordt nog eens onder dezelfde condities verlengd met anderhalf jaar tot mei 1793. Leuvenie betaalt uiteindelijk voor de tweede periode aan het weeshuis slechts 4 gulden en 4 stuivers, aangezien Hobbe op 30 september 1792 uit het weeshuis deserteert. Mijn indruk is dat hij toen naar de "Vriesche Guarden" is gegaan.

Uit de huwelijksacte van zijn dochter Calina van 19 februari 1817 valt te lezen dat Hobbe Theodorus Laas inmiddels sergeant is bij de 4e compagnie Batt. infanterie van de nationale militie.

16 april 1823 is hij zonder beroep.
24 augustus 1823 is hij van beroep verver.

Had vrijwillig dienst genomen t.t.v. de Belgische opstand op 15-11-1830 als fuselier. Werd op 06-02-1831 korporaal. Samen met zijn zwager Jacob Gloude neemt hij deel aan de 10-daagse veldtocht tegen de Belgen van 2 t/m 12 augustus 1831.
Een aantal van de militairen uit deze veldtocht werden onderscheiden met het metalen kruis. Op de "lijst der militairen van ondescheiden rang van het korps 8e afdeeling Infanterie, die geacht worden aanspraak te hebben, op het onderscheidingsteeken, ingesteld bij zijner Majesteits besluit van den 12den September 1831, no.70" staat als nummer van orde no.4 vermeld Theodorus Laas, korporaal. De grond van aanspraak is de "Tiendaagsche Veldtocht" met positief advies van den "Opperbevelhebber der troepen in het commando de vesting" en de positieve beslissing van het ministerie van oorlog onder no.18890. Hij ontvangt op 05-04-1832 het metalen kruis. Ook zijn zwager Jacob Glaude komt op een dergelijke lijst voor als sergeant majoor onder nummer van orde no.3328. Van de militairen op deze lijst wordt echter door het ministerie van oorlog beslist, dat "aan deeze Militairen de aanspraak op het onderscheidingsteeken niet kan worden ontzegd, doch naar aanleiding van het voorstel van de Afdeelings Commandant, ondersteund door Zijne Excellentie den opperbevelhebber, zal met de toekenning worden gesupersedeer tot dat de belanghebbenden zich nader zullen hebben aangemeld".
Zijn persoonsomschrijving luidt als volgt:
lengte : 1 el, 7 palmen, 4 duimen en 3 strepen (1,743 meter)
gezicht : ovaal
voorhoofd: hoog
ogen : blauw
neus : spits
mond : klein
haar : grijs

Uit "Fragmenten uit het leven van" door:
Ir. W.B.P.M. Lases, 27 november 1993, Tiel

, zoon van LAAS HOBBES (zie II.5) en DINA RENGERS (Ringels).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 30-07-1796 te GRONINGEN (GR) met Wilhelmina GLOUDE, 26 jaar oud, gedoopt (NH) op 03-12-1769 te Zuidhorn, overleden op 16-04-1823 te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd, dochter van Paulus GLOUDE, wever, en Trijntje HARMSS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 24-08-1823 te Leeuwarden met JOHANNA VLEUGEL, 48 jaar oud, geboren op 11-11-1774 te AMSTERDAM, overleden op 06-04-1848 te AMSTERDAM op 73-jarige leeftijd, weduwe van FREDERIK SLEITERBOOM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  CALINA (Dina) LAAS (zie IV.2).
   2.  DINA (Digna) HOBBES LAAS, gedoopt (rk) op 02-03-1802 te GRONINGEN (getuige(n): Peter: Leonardus Snel).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-11-1821 te LEEUWARDEN met Hermanus JELLEMERS ZWAAN, kleermaker, geboren 1801.
   3.  BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES (zie IV.5).
   4.  Gerardus LAAS, geboren te Leeuwarden, gedoopt op 06-05-1810 te Leeuwarden, overleden op 08-08-1810 te Leeuwarden, 94 dagen oud, begraven op 08-08-1810 te Leeuwarden.

IV.2    CALINA (Dina) LAAS, geboren op 06-02-1792 te ZUIDHORN, gedoopt op 27-12-1797 te GRONINGEN, overleden op 21-05-1849 te Zutphen op 57-jarige leeftijd, dochter van HUBERTUS THEODORUS (Hobbe) LASES (LASCS/LAAS/LAARS) (zie III.6) en Wilhelmina GLOUDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-02-1817 te LEEUWARDEN met BERNARDUS GEERTS, sergeant-majoor in de 3e compagnie, geboren 1784 te Bonda (gezindte: nh), overleden op 02-09-1842 te ZUTPHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANDREAS FRANCISCUS THEODORUS, geboren 1821 te LEEUWARDEN (gezindte: Geref.), na 1859.
   2.  CATHARINA WILHELMINA BERENDINA, geboren 1830 te ZUTPHEN.
   3.  MARIA WILHELMINA, geboren 1832 te ZUTPHEN.

IV.5    BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES, fuselier, kleermaker, geboren op 11-06-1805 te GRONINGEN (GR), gedoopt (RK) op 11-06-1805 te Groningen (getuige(n): Meter: Bernardina Drost), overleden op 03-04-1895 om 20.30 uur te ZUTPHEN op 89-jarige leeftijd.
Van Bernardus Paulus Lases is uit familie-overlevering bekend dat hij een "vrolijke Frans" was. Ook hij begint met een militaire loopbaan. In het bevolkingsregister van Groningen van 1830 staan militairen vermeld welke op 1 januari alhier in garnizoen waren en ten gevolge van art. 6 van het Koninklijk Besluit van 9 september, staatsblad no.62, in deze gemeente moeten worden ingeschreven. Onder dezen is Lases, Bernardus Paulus, 24 jaar, geboren te Groningen, fuslier, Roomsch. Later komen we hem tegen in de stad Doesborgh op 21 februari 1842, als Paulus Bernardus Laas, oud 34 jaar, kleermaker, wonende binnen de gemeente, waar hij samen met Nicolaas Hesse, oud 28 jaar, karman, een kind, genaamd Theodorus Wilhelmus, komt aangeven van Antonia Steenbreker, ongehuwd, dat op 19 februari geboren is.

Bij acte van huwelijksvoltrekking op 10 februari 1844 hebben Anton Freij en Antonia Steenbreker echter het kind als het hunne erkend en gewettigd. Dit is hoogst merkwaardig, want het bevolkingsregister van Zutphen vermeldt per november 1843 de inwoning van Pauwelus Bernardus en Theodorus Wilhelmus Laas bij de weduwe Maria Stoffels-Buijs en haar kinderen, Gardina, Petrus, Philippus, Christiaan en Margaretha, aan de Hospitaalstraat 474. Ook Gardina staat per november 1843 weer op het ouderlijk adres ingeschreven. Als vorige woonplaats staat Utrecht aangegeven.

In 1852 moesten er binnen enige maanden 3 van zijn kinderen ten grave worden gedragen.
Het jaar daarop werd Theodorus Wilhelmus begraven, welke in het gezin Lases/Stoffels was opgenomen.

Als met het stijgen der jaren Bernardus Paulus niet meer in staat is het kleermakersvak uit te oefenen, gaat Gardina mutsjes van kant maken. Zij verkocht deze op de markt te Brummen waar ze naar toe liep.

Uit "Fragmenten uit het leven van" door:
Ir. W.B.P.M. Lases, 27 november 1993, Tiel

, zoon van HUBERTUS THEODORUS (Hobbe) LASES (LASCS/LAAS/LAARS) (zie III.6) en Wilhelmina GLOUDE.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 17-05-1843 te ZUTPHEN (getuige(n): Jan Willem Sieverdink, winkelier, 47 jaar en Bernardus Buijs, metselaar, 53 jaar) met Gerdina Johanna Maria Wilhelmina STOFFELS, 28 jaar oud, dienstmeid, handelde in kant, geboren op 10-04-1815 te ZUTPHEN (gezindte: RK), overleden op 19-01-1904 te AMSTERDAM (NH) op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-01-1904 te Amsterdam, dochter van HENDRICUS JACOBUS STOFFELS, pottenmaker; blauwverver, en MARIA BUIJS, hadden 9 kinderen.
Gehuwd (2) met Antonia STEENBREKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  HENDRICUS JACOBUS (Henk) (zie V.5).
   2.  WILHELMINA MARIA CATHARINA (zie V.9).
   3.  JOHANNES BERNARDUS, geboren op 07-04-1848 te ZUTPHEN, overleden op 25-07-1852 te Zutphen op 4-jarige leeftijd.
   4.  MARIA PAULINA HENDRIKA, geboren op 25-11-1849 te ZUTPHEN, overleden op 24-08-1852 te Zutphen op 2-jarige leeftijd.
   5.  MARIA, geboren op 13-11-1850 te ZUTPHEN, overleden ..-05-1852.
   6.  DINA WILHELMINA (zie V.15).
   7.  Geboren op 02-09-1854 te Zutphen, overleden op 02-09-1854, 0 dagen oud, levenloze zoon.
   8.  PAULINA GERDINA CATHARINA (zie V.18).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Theodorus Wilhelmus, geboren op 19-02-1842 te Doesburg, overleden op 12-06-1853 te Zutphen op 11-jarige leeftijd.

V.5    HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES, kleermaker, geboren op 07-03-1844 te ZUTPHEN (gezindte: RK), overleden op 19-01-1930 te AMSTERDAM (NH) op 85-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1930 te Amsterdam,
vertrekt in 1869 naar Brussel en daarna naar Amsterdam, Lange Niezel 16.
Hij oefent het beroep van kleermaker uit bij Theodorus Jacobus Groenewegen, waar hij inwoont. Op 17 augustus 1870 overlijdt Theodorus Groenewegen. Samen met de weduwe Groenewegen, Anna Wilhelmina Meijer, verhuist hij in mei 1871 naar Lange Niezel 5.

Uit "Fragmenten uit het leven van" door:
Ir. W.B.P.M. Lases, 23 november 1993, Tiel
, zoon van BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES (zie IV.5) en Gerdina Johanna Maria Wilhelmina STOFFELS, dienstmeid, handelde in kant.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16-11-1871 te AMSTERDAM (NH) met ANNA CAROLINA MARGARETHA SCHOLTZ, 22 jaar oud, geboren op 07-02-1849 om 19.00 uur te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 31-03-1892 om 04.00 uur te AMSTERDAM (NH) op 43-jarige leeftijd, aan T.B.C. (vliegende longtering), dochter van PIETER SCHOLTZ, kleermaker, en CORNELIA MARGARETHA VAN ESSEN, naaister.
Henk en Anna Scholtz woonden op de volgende adressen:
mei 1872 Buitenbrouwerstraat 16
dec.1872 Buitenbrouwerstraat 4
1876-mei 1876 L.Heekelveld 11
mei 1876-okt.1876 Vinkenstraat
okt.1876-feb.1877 Roomolensteeg 6
feb.1877-aug.1877 Brummen
aug.1877-okt.1878 Marninxstraat 74
okt.1878-aug.1879 Marnixkade 61
aug.1879-dec.1881 Brouwersgracht 69
dec.1881-okt.1883 Marninxkade 61
okt.1883-dec.1889 Brouwersgracht 166
dec.1889 Lindengracht 229hs
18-07-1892 Hecthuizerstraat 18, Amsterdam
11-11-1893 Focke Simonszstraat 34
.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 27-11-1895 te AMSTERDAM met BERNARDINA SARA JOHANNA SIEVERDING, 42 jaar oud, geboren op 01-01-1853 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 17-11-1935 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, begraven op 20-11-1935 te Amsterdam,
05-12-1895 Focke Simonszstraat 13
01-06-1900 Kerkstraat 254 (3 hoog)
12-04-1901 Nwe.Looiersdwarsstraat 9 (boven)
24-07-1905 van Ostadestraat 5 (3 hoog)
28-10-1920 K. Zeedijk 95"

Naar verluidt was het aantrekkelijk om op gezette tijden te verhuizen, want bij het betrekken van een andere woning (er stonden nogal wat woningen leeg) woonde men 2 maanden "gratis" alvorens de huur inging en de eigenaar zorgde normaliter voor een opgeknapte woning met een nieuw behangetje. De 2 maanden zonder huur waren natuurlijk verdisconteerd in de huurprijs. Een handelwijze die toen nogal gangbaar was.

Nadat hij voor de tweede maal getrouwd is, komt zijn moeder bij hem inwonen. Henk ziet extra mogelijkheden in het opleiden van jongeren tot kleermaker. Daartoe adverteert hij in Duitsland. Op zolder richt hij een grote werkplaats in waar hij de jongeren het vak leert en flink laat werken. Als daar op een gegeven moment brand uitbreekt, stopt hij ermee.

Uit "Fragmenten uit het leven van" door:
Ir. W.B.P.M. Lases, 23 november 1993, Tiel
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  BERNARDUS PAULUS (Ben) (zie VI.1).
   2.  WILHELMINA ANNA, geboren op 06-09-1874 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 22-02-1963 te Maartensdijk op 88-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1963 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1900 te Amsterdam met Johan van de KUIP, 24 jaar oud, kleermaker, geboren op 07-11-1875 te Zutphen, overleden op 11-01-1930 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1930 te Amsterdam, zoon van Tjerk van de KUIP en Jansje van ESSEN.
   3.  CORNELIS JOHANNES (Cor) (zie VI.5).
   4.  BERTINA ANNA, geboren op 19-10-1877 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 23-10-1962 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1902 te Amsterdam met Franciscus Adrianus Antonius Johannes SIEVERDING, 23 jaar oud, kleermaker, geboren op 14-06-1878 te Hilversum (gezindte: rk), overleden op 13-01-1960 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, zoon van Joannes Arnoldus SIEVERDING en Johanna Peternella van WEZEL.
   5.  CHRISTINA GESINA JOHANNA MARIA (Stien), geboren op 04-04-1879 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 09-03-1966 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-10-1903 te Amsterdam met Wilhelmus Christianus Johannes VERMOLEN, 24 jaar oud, kantoorbediende en reiziger, geboren op 06-09-1879 te Amsterdam, overleden op 04-04-1922 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Johannes Hendricus VERMOLEN, tramconducteur, en Helena Caecilia Wilhelmina BRECHEISEN.
Gehuwd (2) 1946 te Amsterdam met Johannes (Jan) BAKKER, gasfitter, geboren 1883 te Amsterdam, overleden op 23-11-1966 te Amsterdam, zoon van Albertus BAKKER, suikerbakker, en Anna Frederika DOLMAN.
   6.  GERDINA ANNA, geboren op 13-11-1880 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 22-02-1946 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1946 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1907 te Amsterdam met Johannes (Jan) BAKKER, gasfitter, geboren 1883 te Amsterdam, overleden op 23-11-1966 te Amsterdam, zoon van Albertus BAKKER, suikerbakker, en Anna Frederika DOLMAN.
   7.  CORNELIA MARGARETHA, geboren op 06-04-1882 te AMSTERDAM (gezindte: rk).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-10-1903 te Amsterdam met Carel Marinus SCHINDELER, 22 jaar oud, kleermaker, geboren op 17-10-1880 te Amsterdam (gezindte: luthers), zoon van Jan SCHINDELER en Carolina Christina EDEN.
   8.  PETRUS HENDRICUS JOHANNES, geboren op 01-04-1883 te AMSTERDAM, overleden op 15-10-1883 te AMSTERDAM, 197 dagen oud.
   9.  HENDRICUS JOSEPHUS, kleermaker, geboren op 28-12-1884 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 17-05-1948 te Noorbeek op 63-jarige leeftijd, vertrekt op 03-04-1905 van Amsterdam naar Weert en gaat daar het klooster in.

   10.  JOSEPH JOHANNES (zie VI.17).
   11.  AGNES ANTONIA, geboren op 08-08-1889 te AMSTERDAM, overleden op 24-10-1889 te AMSTERDAM, 77 dagen oud.

VI.1    BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES, kleermaker, geboren op 10-05-1873 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 10-03-1940 te AMSTERDAM (NH) op 66-jarige leeftijd, begraven op 13-03-1940 te Amsterdam.
Jan van der Heijdenstraat 70
27-07-1892 Dusartstraat 11
, zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie V.5) en ANNA CAROLINA MARGARETHA SCHOLTZ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-02-1898 te AMSTERDAM (NH) met ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, 21 jaar oud, naaister, geboren op 04-03-1876 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 12-08-1935 te AMSTERDAM (NH) op 59-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1935 te Amsterdam, dochter van Hermanus (Herman) DIETZ, kleermaker, en Alida Quirina (Aaltje) BLOM, dienstbode,
18-02-1898 Jan v/d heijdenstraat 47 (2 hoog)
22-03-1898 1e Jan vd Heijdenstraat 66 (3 hoog voor)
16-04-1901 van Ostadestraat 58 (2 hoog)
05-03-1902 Lijnbaansgracht 286 (3 hoog)
14-01-1903 N. Looyerstraat 71 (huis)
15-07-1903 Noorderstraat 44 (1 hoog)
1905 Noordsingel 70b
04-04-1906 ..... Bolstraat 170 (3 hoog)
28-08-1906 van Ostadestraat 166 (3 hoog)
25-02-1918 Noorderstraat 84 (huis)
23-09-1913 Noorderstraat 115 (bovenhuis links)
04-08-1914 1e Jan Heinstraat 137 (huis)
07-08-1916 N.Looierstraat 12 (huis)
28-10-1920 1e Oosterparkstraat 92 (boven 1 en 2 hoog)
vertrekt 28-08-1928 naar Rotterdam
was buitengewoon dienstplichtig
22-03-1929 naar Raamsdonk
19-11-1932 Vespuccistraat 97 (huis)
25-03-1935 Bellamy ... 32
21-08-1934 Vespuccistraat 105'
02-11-1935 2e Jan Steenstraat 16 (2 hoog)
wonende: Boerhaveplein 16/2 Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus Jacobus, geboren op 05-08-1899 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 17-11-1899 te Amsterdam, 104 dagen oud.
   2.  Alida Anna Cornelia Maria, kantoorbediende (aannemerskantoor), geboren op 13-02-1901 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 18-04-1982 te Ede op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-04-1982 te Arnhem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1924 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 12-06-1924 te Amsterdam (rk) met Theodorus Antonius Cornelis CORNELISSEN, 23 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren op 13-07-1900 te Leiden, overleden op 23-12-1977 te Ede op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-12-1977 te Dieren, zoon van Johannes Theodorus Petyrus CORNELISSEN, kleermaker, en Maria petronella van WISSEN, dienstbode.
   3.  Wilhelmus Christianus Johannes, geboren op 04-04-1903 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 03-11-1907 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.
   4.  Geertruida Alida Maria, kleermaakster / confectiewerkster, geboren op 05-12-1904 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 01-05-1991 te Heeswijk-Dinther op 86-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1991 te Heeswijk-Dinther.
   5.  Anna Cornelia Maria, geboren op 06-04-1906 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 28-01-1991 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1991 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-08-1926 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 18-08-1926 te Amsterdam (rk) met Theodorus Franciscus HOLLANDER, 21 jaar oud, geboren op 28-03-1905 te Amsterdam, overleden op 30-01-1976 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Franciscus HOLLANDER, herbergier (-1886), winkelier in comestiles (1887), broodbezorger (1900), caf.uitbater (1901), kruidenier (1902) en petroleumventer (1909), en Aldegonda Maria TOUW.
   6.  BERNARDUS PAULUS (Ben) (zie VII.8).
   7.  WILHELMUS CHRISTIANUS JOHANNES (Wim) (zie VII.10).
   8.  Hermanus Adrianus, geboren op 29-08-1909 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 05-09-1910 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   9.  HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) (zie VII.13).
   10.  HENDRICUS JACOBUS (Henk) (zie VII.15).
   11.  GERARDUS MAJELLA (Gerard) (zie VII.17).
   12.  REGINA MARIA (zie VII.20).

VII.8    BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES, winkelbediende (manufacturen) / verkoper woninginrichting, geboren op 19-04-1907 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 13-08-1979 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-08-1979 te Amsterdam, zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1933 te AMSTERDAM, gehuwd voor de kerk op 23-05-1933 (rk) met Hillegonda Agatha Maria (Gonda) MOL, 24 jaar oud, geboren op 25-07-1908 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 28-12-2005 op 97-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hildegonda Maria (Gonnie), minister bij zusters onder de bogen, geboren op 16-03-1934 te Amsterdam.
   2.  Alida Elisabeth Cornelia Maria (Ada), verpleegster, geboren op 27-07-1935 te Diemen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-05-1967 te Laren, gehuwd voor de kerk op 06-06-1967 te Amsterdam (rk) met Pieter Johannes BERBEN, 33 jaar oud, geboren op 20-05-1934 te Amsterdam (gezindte: rk).
   3.  Geertruida Maria (Truus), verkoopleidster, geboren op 13-01-1937 te Diemen (gezindte: rk) (getuige(n): Wim Lases en Truus Lases), overleden 2000.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-12-1971 te Amsterdam-Noord, gehuwd voor de kerk op 04-04-1972 te Amsterdam (rk) met Cornelis Henricus Maria van der WOUDE, 32 jaar oud, bankdirecteur, geboren op 25-04-1939 te Amsterdam, zoon van Henritterman Marie van der WOUDE en Alida Johanna BAAS.
   4.  BERNARDUS HENDRICUS (Ben) (zie VIII.6).
   5.  Cornelia Johanna Josepha (Nel), geboren op 21-09-1941 te Diemen (gezindte: rk).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-07-1962 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 05-12-1964 te Amsterdam (rk) met Wilhelmus Franciscus SUKEL, 21 jaar oud, geboren op 27-09-1940 te Amsterdam (gezindte: rk).
   6.  Gerarda Maria (Grada), apothekers-assistente, geboren op 26-04-1944 te Amsterdam (gezindte: rk).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-09-1972 te Grubbenvorst, gehuwd voor de kerk op 11-11-1972 te Amsterdam (rk) met Johannes Hendricus Joseph (Jan) ACHTEN, 29 jaar oud, geboren op 01-09-1943 te Grubbenvorst (gezindte: rk).
   7.  Josepha Norbertina (Jose (Sjati)) (zie VIII.13).
   8.  Maria Agatha, geboren op 13-05-1950 te Amsterdam (gezindte: rk).

VIII.6    BERNARDUS HENDRICUS (Ben) LASES, vertegenwoordiger, geboren op 12-10-1938 te Diemen, gedoopt (rk) te Diemen, zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VII.8) en Hillegonda Agatha Maria (Gonda) MOL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1964 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 07-11-1964 te Amsterdam (rk) met RIA CANTON, 22 jaar oud, geboren op 20-02-1942 te Amsterdam, gedoopt (rk) op 10-12-1944 te Amsterdam, dochter van Jaap BETJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Bernardus Maria (zie IX.1).
   2.  Yvonne Gerarda, medisch secretaresse, geboren op 15-01-1972 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd 2002 met Michael Andrew BLOEMENDAAL, geboren 1971.

IX.1    Michel Bernardus Maria LASES, geboren op 05-01-1968 te Amsterdam, gedoopt (rk) op 20-02-1968 te Amsterdam, zoon van BERNARDUS HENDRICUS (Ben) LASES (zie VIII.6) en RIA CANTON.
Gehuwd 2000 met Monique ROELOFS, geboren 1967.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luke, geboren 2000.
   2.  Twan, geboren 2002.
   3.  Jort, geboren 2002.

VIII.13    Josepha Norbertina (Jose (Sjati)) LASES, geboren op 16-03-1947 te Amsterdam (gezindte: rk), dochter van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VII.8) en Hillegonda Agatha Maria (Gonda) MOL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-11-1967 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 19-07-1969 te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Rene Henri Joseph François ROUHARD, geboren op 09-11-1944 te Amsterdam, zoon van Johan Henri Joseph ROUHARD en Alida Christina REM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrice, geboren op 30-04-1969 te Amsterdam.
   2.  Susanne, geboren op 07-05-1971 te Amsterdam.

VII.10    WILHELMUS CHRISTIANUS JOHANNES (Wim) LASES, kleermaker, hofleverancier, geboren op 06-08-1908 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) op 06-08-1908 te Amsterdam (getuige(n): Hermanus Dietz en Alida Cureina Maria Blom), overleden op 09-10-1972 te AMSTERDAM (NH) op 64-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1972 te Amsterdam, heeft vele jaren kleding voor de koninklije familie gemaakt. Zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-07-1941 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 16-07-1941 te Amsterdam (rk) met GEERTRUIDA CATHARINA (Truus) VAN BAVEL, 35 jaar oud, geboren op 23-10-1905 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) te Amsterdam, overleden op 14-09-1983 te AMSTERDAM (NH) op 77-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1983 te Amsterdam, dochter van Carolus Johannes VAN BAVEL, smid, en Gesina Barbara ZIEPZEERDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. WILLIBRORDUS BERNARDUS PAULUS MARIA (Wil) (zie VIII.15).
   2.  ALPHONSUS BERNARDUS MARIA (Alfons) (zie VIII.17).

VIII.15    Ir. WILLIBRORDUS BERNARDUS PAULUS MARIA (Wil) LASES, civiel ingenieur (TU Delft), geboren op 20-08-1943 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) te Amsterdam (getuige(n): Hermanus Bernardus Lases en Alida Geertruida Johanna de Kruijf), (Hoofd)ingenieur Rijkswaterstaat (1971-1984), hoofd technische dienst zuiveringschap (1984-1996) en consultant (1996-)
voorzitter van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel, zoon van WILHELMUS CHRISTIANUS JOHANNES (Wim) LASES (zie VII.10) en GEERTRUIDA CATHARINA (Truus) VAN BAVEL.
Ondertrouwd te Breda, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1969 te BREDA (NB), gehuwd voor de kerk op 26-07-1969 te Tholen (rk) (getuige(n): Alphonsus bernardus Maria Lases en Cornelis Desir. Boonman) met MARIA LOUISA (Marijke) BOONMAN, 26 jaar oud, lerares NXIX (landbouwhuishoudkunde)(1964-1971 en ambtenaar B.S. tot sluiting van huwelijken, geboren op 04-06-1942 te OUD VOSSEMEER, gedoopt (RK) te Tholen, dochter van Jacobus BOONMAN, landbouwer, en Jeanne Josephine Marie gerarda HIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  PAUL WILLIBRORD, werktuigbouwkundig ingenieur (TH Rijswijk)(1997) en systeem ingenieur Fisher-Rosemount (1997), geboren op 09-11-1971 te DELFT (ZH), gedoopt (RK) op 27-11-1971 te Delft (getuige(n): Paul Ignatius Vermaes en Aleydis Vermaes-Denaux).
   2.  Edmée Carolien (zie IX.9).
   3.  Radboud Karel Christiaan (Bouke), student chemische technologie (TU Twent), geboren op 21-02-1977 te Dordrecht, gedoopt (rk) op 04-06-1977 te Dordrecht (getuige(n): Alphonsus Bernardus Maria lases en Hedwig Ydema).

IX.9    Edmée Carolien LASES, doctoraal farmacie (cum laude)(1997), klinisch chem. medewerker St. Antoniuszh.(1997) en promovenda farmacie(1998), geboren op 25-05-1974 te Delft, gedoopt (rk) op 23-06-1974 te Delft (getuige(n): Mariët Boonman-Hopmans en Marinus Josephus Boonman), dochter van Ir. WILLIBRORDUS BERNARDUS PAULUS MARIA (Wil) LASES (zie VIII.15) en MARIA LOUISA (Marijke) BOONMAN, lerares NXIX (landbouwhuishoudkunde)(1964-1971 en ambtenaar B.S. tot sluiting van huwelijken.
Gehuwd met Jeroen Petrus Wilhelmus van DONGEN, geboren 1971.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ties, geboren op 09-10-2007 om 07.40 uur, lengte: 53 cm
gewicht: 3750 gr.


VIII.17    ALPHONSUS BERNARDUS MARIA (Alfons) LASES, werktuigbouwkundig ingenieur, geboren op 29-02-1948 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam (getuige(n): Bernardus Paulus Lases en Hillegonda Agatha Maria mol), zoon van WILHELMUS CHRISTIANUS JOHANNES (Wim) LASES (zie VII.10) en GEERTRUIDA CATHARINA (Truus) VAN BAVEL.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-10-1983 te BUNSCHOTEN met ANNELIES BOSMAN, 27 jaar oud, Fysiotherapeute, geboren op 30-01-1956 te Bussum, dochter van Nicolaas BOSMAN, leraar natuurkunde, en Niesje de GROOT, 1 dochter en 2 zonen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph Christian, geboren op 29-01-1984 te Johannesburg (Zuid Afrika).
   2.  Seilenna Suzanne (Lenny), geboren op 10-07-1986 te Johannesburg (Zuid Afrika).
   3.  Mitch Nicolaas, geboren op 28-09-1990 te Zwolle.
Kinderen:
   4.  Esther, geboren op 22-09-1974 te Tegucigalpa (Honduras), gedoopt (rk) te Purmerend.
Gehuwd met Martijn de BRUIN.
   5.  Mark Eric (zie IX.13).

IX.13    Mark Eric LASES, geboren op 02-08-1976 te Tegucigalpa (Honduras), gedoopt (rk) te Purmerend, zoon van ALPHONSUS BERNARDUS MARIA (Alfons) LASES (zie VIII.17).
Samenwonend . Partner is Amber van ZIJL.
Uit deze relatie:
   1.  Lotus Maria, geboren op 17-05-2010.

VII.13    HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) LASES, behanger / stoffeerder en woninginrichter, geboren op 27-11-1910 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 14-06-1978 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1978 te Amsterdam, buitengewoon dienstplichtig
Willeminastraat Amsterdam
's Gravesandeplein 17hs Amsterdam

, zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-02-1936 te AMSTERDAM met Alida Geertruida Johanna (Alie) DE KRUIJF, 21 jaar oud, geboren op 10-07-1914 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam, overleden op 02-09-1996 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-09-1996 te Amsterdam, 5 dochters en 5 zonen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Alida (Suze), verpleegkundige, geboren op 12-03-1936 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
   2.  Bernardus Paulus (Ben) (zie VIII.20).
   3.  Alida Cornelia Maria, verpleegkundige, geboren op 28-06-1940 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam (getuige(n): Wilhelmus Christianus Johannes Lases en Regina Maria Lases).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-05-1963 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 28-05-1963 te Amsterdam, gescheiden na 10 jaar op 22-11-1973 te Amsterdam van Adrianus MAAS, geboren op 07-09-1939 te Oudewater.
   4.  Elisabeth Theresia Maria (Els), verpleegkundige en sigarenwinkelier, geboren op 30-01-1944 te Amsterdam, gedoopt (rk) op 31-01-1944 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1972 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 24-06-1972 te Amsterdam (rk) met Geert Cornelis Jozef MERKX, 30 jaar oud, kioskhouder en sigarenwinkelier, geboren op 23-03-1942 te Harlingen (gezindte: rk), overleden 2003.
   5.  LEONARDUS ANTONIUS MARIA (Leo) (zie VIII.26).
   6.  FRANCISCUS JOHANNES (Frans) (zie VIII.28).
   7.  Agnes Maria Anna, onderwijzeres, geboren op 25-07-1952 te Amsterdam, gedoopt (rk) op 26-07-1952 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-08-1971 te Amsterdam met Hendrik Maria (Henk) van BEEK, 20 jaar oud, leraar, geboren op 09-05-1951 te Amsterdam (gezindte: rk).
   8.  ANDREAS BERNARDUS MARIA (Andre) (zie VIII.33).
   9.  Theodora Alida Maria (Thea), apothekers-assistente, geboren op 26-12-1955 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-12-1983 te Amsterdam met Rudolphus (Ruud) STRAAT, 27 jaar oud, bankemployé, geboren op 30-12-1955 te Amsterdam (gezindte: rk).
   10.  Alexander Hermanus Maria (Lex), orgelbouwer, geboren op 29-11-1958 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.

VIII.20    Bernardus Paulus (Ben) LASES, decorateur, geboren op 19-06-1938 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, zoon van HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) LASES (zie VII.13) en Alida Geertruida Johanna (Alie) DE KRUIJF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-02-1965 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 11-09-1965 te Amsterdam (rk) met Maria Johanna van LEUSDEN, 20 jaar oud, directiesecretaresse/receptioniste bij een advocatenkantoor, geboren op 29-05-1944 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, dochter van van LEUSDEN, slager.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Michiel Daniël, receptionist, coördinator onderwijsruimten op de Vrije Universiteit (2010), geboren op 22-09-1971 te amsterdam, gedoopt ((Russisch) Orthodox) op 21-04-1991 te Deventer (getuige(n): peetervader: Alexander Los), vernoemd naar Jeroen Bosch, Michiel de Ruyter en Daniël Marot
.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-01-1999 te Athene, gehuwd voor de kerk te Athene (getuige(n): Stefan Teders en Georgia Mastorakou), gescheiden 2008 van Evangelia TSAVOU, geboren op 14-04-1971.

VIII.26    LEONARDUS ANTONIUS MARIA (Leo) LASES, banketbakker, geboren op 10-07-1945 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, zoon van HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) LASES (zie VII.13) en Alida Geertruida Johanna (Alie) DE KRUIJF.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1974 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk te Amsterdam (rk), gescheiden 1995 van MARY HORAN, verpleegkundige, geboren op 17-11-1949 te Tubber O Curry, C"Slico (Ierland) (gezindte: rk), 2 dochters en 1 zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald, geboren op 23-03-1976 te Purmerend.
   2.  Finola, geboren op 27-11-1979 te Purmerend.
   3.  Patricia, geboren op 14-10-1983 te Purmerend.

VIII.28    FRANCISCUS JOHANNES (Frans) LASES, grafisch vormgever (bij de NOS), geboren op 10-06-1949 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, zoon van HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) LASES (zie VII.13) en Alida Geertruida Johanna (Alie) DE KRUIJF.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-03-1973 te HAARLEM, gescheiden na 1978 van Yvonne Maria Gerarda VERBOOM, geboren op 03-03-1947 te Delft (gezindte: rk).
Samenwonend (2) na 1978 met Herjanne BOS, geboren 1965.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hugo, geboren op 28-11-1978 te Hilversum.
Uit de tweede relatie:
   2.  Terra Bruno, geboren 2000.

VIII.33    ANDREAS BERNARDUS MARIA (Andre) LASES, hovenier, geboren op 08-11-1953 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, zoon van HERMANUS BERNARDUS (Herman (Manus)) LASES (zie VII.13) en Alida Geertruida Johanna (Alie) DE KRUIJF.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-12-1981 te APELDOORN, gehuwd voor de kerk te Apeldoorn (nh), gescheiden 1995 van WILHELMINA DE JONGE, geboren op 07-09-1959 te Delft (gezindte: nh).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Bernard, geboren op 07-07-1982 te Nijbroek, gedoopt (nh) ..-09-1982 te Apeldoorn.
   2.  Marjolein Andrea, geboren op 21-08-1983 te Nijbroek, gedoopt (nh) te Apeldoorn.
Gehuwd 2002 met Michel ten VOORDE, geboren 1979.
   3.  Alida Annelies, geboren op 21-02-1986 te Apeldoorn.
   4.  Neeltje Mariëtte, geboren op 29-06-1987 te Apeldoorn (gezindte: nh).
   5.  Jannetje Marijke, geboren op 08-05-1989 te Apeldoorn (gezindte: nh).
   6.  Adriaan, geboren op 02-03-1991 te Apeldoorn.
   7.  Caroline Christine, geboren op 04-04-1993 te Apeldoorn (gezindte: nh).

VII.15    HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES, bankemployé, geboren op 13-10-1912 te Amsterdan (gezindte: rk), overleden op 13-01-1995 te Heiloo op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1995 te Heiloo, buitengewoon dienstplichtig, zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1942 te AMSTERDAM, gehuwd voor de kerk op 31-05-1944 te Amsterdam (rk) met Antonia Francisca VAN DER LAAN, 23 jaar oud, kantoormedewerkster, geboren op 06-01-1919 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden 2005, dochter van Thimotheus Er. Maria VAN DER LAAN, timmerman, en Henriëtte Sophia STAPPERS, 6 dochters en 1 zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacinta Maria, onderwijzeres, geboren op 28-02-1945 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
Gehuwd met Hasan Aktas CIHANGIR, geboren 1930, overleden 2000.
   2.  Henriëtte Sophia Maria, docente verpleegkunde, geboren op 17-07-1946 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
   3.  Theresia Maria (Trees), onderwijzeres, geboren op 15-01-1948 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1971 te Heiloo, gehuwd voor de kerk te Heiloo met Nicolaas Antonius Maria ADRICHEM, 21 jaar oud, maatschappelijk werker, geboren op 23-07-1949 te Alkmaar.
   4.  Paulus Bernardus Maria, archiefmedewerker, geboren op 18-06-1949 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
   5.  Bernadette Maria, onderwijzeres, geboren op 20-04-1951 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 06-02-1973 te Heiloo, gehuwd voor de kerk te Heiloo, gescheiden ..-10-1993 te Heemskerk van Petrus Johannes VLAARKAMP, geboren op 16-11-1948 te Castricum.
Gehuwd (2) 1993 met Douwe JEPMA.
   6.  Lidwina Maria (Lidewei), chemisch analist, geboren op 14-08-1953 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-01-1984 te Haarlem met Franciscus Leonardus (Frans) STAATS, 32 jaar oud, geboren op 20-04-1951 te Haarlem (gezindte: rk).
   7.  Miriam Lucia (Mim), apothekers-assistente, geboren op 08-02-1955 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.

VII.17    GERARDUS MAJELLA (Gerard) LASES, bankemployé, geboren op 17-10-1914 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden 2005, buitengewoon dienstplichtig, zoon van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-09-1941 te AMSTERDAM, gehuwd voor de kerk op 04-09-1941 te Amsterdam (rk) met PETRONELLA EVERDINA (Nelly) FOKKER, 25 jaar oud, geboren op 10-05-1916 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 28-11-1996 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-12-1996 te Westgaarde, Amsterdam-Osdorp, 2 dochters en 1 zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Theresia (Marianna), geboren op 23-07-1943 te Amsterdam (gezindte: rk).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-01-1964 te Amsterdam met Walterus Johannes (Walter) BERGSVOORT, 25 jaar oud, journalist, geboren op 21-09-1938 te Amsterdam.
Gehuwd (2) 1965 met Ben ELEVELD, geboren 1946, overleden 2000.
   2.  Josepha Ada Maria, geboren op 27-03-1945 te Amsterdam.
   3.  Gerardus Majella Maria, profvoetballer Ajax, barmedewerker en kunsthandelaar (galeriehouder in Parijs (Gallery Lasés)?), geboren op 16-02-1947 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd met Anke WURTRICH.

VII.20    REGINA MARIA LASES, geboren op 18-03-1918 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk) (getuige(n): Ada Lases (zus)), dochter van BERNARDUS PAULUS (Ben) LASES (zie VI.1) en ALIDA CORNELIA MARIA (Alie) DIETZ, naaister.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1942 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 10-05-1942 (rk) (getuige(n): Annie Lases en Bep van der Laan) met PETRUS THEODORUS VAN DER LAAN, 24 jaar oud, HoofdTechnischeDienst sanitorium berg en Bosch, geboren op 26-09-1917 te AMSTERDAM (NH), overleden op 12-11-1970 te Bilthoven op 53-jarige leeftijd, zoon van Thimotheus Er. Maria VAN DER LAAN, timmerman, en Henriëtte Sophia STAPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  HENRIETTE SOPHIA MARIA, geboren op 28-06-1943 te AMSTERDAM (NH).

VI.5    CORNELIS JOHANNES (Cor) LASES, kleermaker, geboren op 21-03-1876 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), overleden op 05-05-1944 te AMSTERDAM (NH) op 68-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1944 te Amsterdam, zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie V.5) en ANNA CAROLINA MARGARETHA SCHOLTZ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1899 te AMSTERDAM (NH) met THEODORA PETRONELLA MARIA GARSEN, 21 jaar oud, zonder, geboren op 19-10-1878 te ARNHEM (gezindte: rk), overleden op 08-11-1966 te AMSTERDAM (NH) op 88-jarige leeftijd, begraven op 12-11-1966 te Amsterdam, dochter van Theodorus GARSEN, smid, en Johanna BROEKHUIZEN, dienstbode. Johannes Hendrikus Garsen, broer van, heeft bij het gezin ingewoond van 29-05-1905 tot 01-11-1905
Verder hebben ze van 24-12-1909 tot 14-01-1910 een dienstbode in dienst gehad, nl: Hendrika Jansen, geb. 10-06-1890 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  ANNA JOHANNA THEODORA, geboren op 06-04-1900 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), overleden op 02-01-1980 te ROERMOND op 79-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1980 te Roermond.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-11-1934 te Amsterdam met FRANCISCUS JOSEPHUS Hubertus GERAEDTS, 37 jaar oud, slager en kok gevangenis Roermond, geboren op 01-02-1897 te MAASNIEL (gezindte: rk), overleden op 24-11-1978 te ROERMOND op 81-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1978 te Roermond.
   2.  HENDRICUS JACOBUS (Henk) (zie VII.23).
   3.  FRANCISCUS ADRIANUS ANTONIUS JOHANNES (Frans) (zie VII.25).
   4.  CHRISTINA JOHANNA (stien) (zie VII.28).
   5.  JOHANNES BERNARDUS (Joop) (zie VII.29).
   6.  Wilhelmina Johanna (Willie), lingerie naaister, geboren op 04-01-1922 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk).
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 30-10-1970 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk te Amsterdam (rk) met Pieter BAKKER, 55 jaar oud, chef civiele dienst St. Lucasziekenhuis, geboren op 06-09-1915 te Hollum (Ameland) (gezindte: nh), overleden op 29-11-1986 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.

VII.23    HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES, coupeur, zelfstandig kleermaker, geboren op 17-05-1904 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (rk) op 18-05-1904 te Amsterdam, overleden op 02-02-1979 te AMSTERDAM (NH) op 74-jarige leeftijd, begraven op 07-02-1979 te AMSTERDAM,
adres:
19-09-1922 krijgt nederlandse pas, Haarlem
22-09-1922 Parijs
14-01-1924 terug uit Parijs
heeft gewerkt bij Nikkelberg (Joodse firma), zoon van CORNELIS JOHANNES (Cor) LASES (zie VI.5) en THEODORA PETRONELLA MARIA GARSEN, zonder.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-08-1937 te WASPIK (NB) (getuige(n): Franciscus Josephus Hubertus Geraerdts, oud 40 jaren, slager, zwager van den bruidegom, wonende te Roermond en Nicolaas Selders, oud 34 jaren, kleermaker, broeder van de bruid, wonende te Rotterdam), gehuwd voor de kerk te Waspik met CORNELIA (Cor) SELDERS, 31 jaar oud, zonder, geboren op 29-08-1905 te WASPIK (NB), overleden op 18-03-1994 te AMSTERDAM op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1994 te AMSTERDAM, dochter van JOHANNES (Jan) SELDERS, kleermaker, en LUCIA VERMEULEN, zonder,
adres:
1937 Jan van der Heidenstraat 91, Amsterdam
03-08-1938 Staringstraat 32, Amsterdam
21-04-1939 Bestevaerstraat 30 ", Amsterdam
Bestevaerstraat 30hs Amsterdam
1979 Katrijpstraat 159, Amsterdam
Korthagenhuis K305, Amsterdam
Amerbos 440, Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  THERESIA THEODORA GERARDA MARIA (Trees) (zie VIII.58).
   2.  JOHANNES GERARDUS JOZEF (Jan) (zie VIII.59).
   3.  CORNELIS GERARDUS JOZEPH (Cor) (zie VIII.61).
   4.  LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) (zie VIII.64).
   5.  GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) (zie VIII.65).

VIII.58    THERESIA THEODORA GERARDA MARIA (Trees) LASES, administratief medewerkster gevangenis te Alkmaar, geboren op 11-11-1938 te AMSTERDAM (NH), overleden op 12-07-1992 te ALKMAAR (NH) op 53-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-07-1992 te SCHAGEN, dochter van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie VII.23) en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1961 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 06-10-1962 te AMSTERDAM (NH) (RK) met THEODORUS JACOBUS MARIA (Theo) HOLLA, 25 jaar oud, Electricien, geboren op 31-12-1935 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 30-01-2000 te ALKMAAR op 64-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-02-2000 te Schagen, zoon van HOLLA,
adres:
Da Costastraat Amsterdam
1e Oosterparkstraat Amsterdam
Bestevaerstraat, Amsterdam
1992 Vennewaard 320, 1824 KL Alkmaar (Huiswaard II)

.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. EDWARD THEODORUS JOZEF (Eddy), ingenieur Weg- en Waterbouw, geboren op 12-08-1963 te AMSTERDAM (NH), email: eholla@tiscali.nl
eholla@telfort.nl
eddyholla@tiscali.nl
eddyholla@worldonline.nl
.
Samenwonend 1998, gescheiden ..-06-2010 van Esther van MUNSTER, geboren 18-05-19.. te Eibergen ?
   2.  FERDINAND THEODORUS JOZEPH (Ferry) (zie IX.35).

IX.35    FERDINAND THEODORUS JOZEPH (Ferry) HOLLA, geboren op 31-01-1968 te AMSTERDAM (NH), email: f.holla@wanadoo.nl
ferry.holla@12move.nl, zoon van THEODORUS JACOBUS MARIA (Theo) HOLLA, Electricien, en THERESIA THEODORA GERARDA MARIA (Trees) LASES (zie VIII.58).
Samenwonend (1) 1996 te ALKMAAR, gescheiden 1999 van Tillie van de VELDEN.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 14-11-2001 te Alkmaar met Anita.
Uit de eerste relatie:
   1.  Marlijn, geboren op 27-04-1997 te ALKMAAR.
   2.  Maaike, geboren op 07-07-1998 te ALKMAAR.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Sten, geboren op 15-02-2002 om 16.49 uur te Alkmaar.
   4.  Mats, geboren op 07-10-2005 te Noord-Scharwoude.

VIII.59    JOHANNES GERARDUS JOZEF (Jan) LASES, onderwijzer en leraar wis- en natuurkunde, geboren op 16-03-1940 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) op 17-03-1940 te Amsterdam, zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie VII.23) en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1962 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 24-03-1962 te AMSTERDAM (NH) (RK) met CATHARINA ELISABETH MARIA (Tini) BOSSCHERT, 22 jaar oud, administratief medewerkster, geboren op 21-09-1939 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), dochter van Hermanus Johannes BOSSCHERT, machinezetter, en Elisabeth van ZWIETEN,
adres:
Admiralengracht Amsterdam
1962 Ceintuurbaan 276" Amsterdam
Ben Viljoenstraat Amsterdam
1969 Beerstratenlaan 22 Nieuwkoop
Voorweg 83 NOORDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOHANNA CATHARINA HENDRIKA (Jantine) (zie IX.39).
   2.  ELISABETH MARIA (Elise), administratief medewerkster, geboren op 23-12-1963 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): peter: Jos Thuis, meter: Ria Bosschert), email: frank_elise@zonnet.nl.
Samenwonend te Noorden met Frank VERBURG.
   3.  SUZANNE THéRèSE (Suzy (Suzan)) (zie IX.43).
   4.  FRANCIS ANTONIE (Francis), geboren op 30-05-1969 te NIEUWKOOP, gedoopt (RK) op 07-06-1969 te NIEUWKOOP (getuige(n): Peter: Ton Tieleman Meter: Henny Tieleman - Bosschert), overleden op 20-03-1978 te NOORDEN op 8-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1978 te NOORDEN.

IX.39    JOHANNA CATHARINA HENDRIKA (Jantine) LASES, geboren op 28-09-1962 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): Peter: F. Bosschert Meter: H. Bosschert - de Haas), email: scheppingen80@zonnet.nl, dochter van JOHANNES GERARDUS JOZEF (Jan) LASES (zie VIII.59) en CATHARINA ELISABETH MARIA (Tini) BOSSCHERT, administratief medewerkster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-02-1987 te NIEUWKOOP, gehuwd voor de kerk op 06-02-1987 te NOORDEN (RK) met JOHAN VAN SCHEPPINGEN, aannemer.
Uit dit huwelijk:
   1.  JOEP, geboren op 20-10-1990 te MIJDRECHT.
   2.  DAAN, geboren op 11-09-1993.
   3.  IVO, geboren op 11-09-1996 te Mijdrecht.

IX.43    SUZANNE THéRèSE (Suzy (Suzan)) LASES, apothekers-assistente, geboren op 15-02-1965 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) op 21-02-1965 te AMSTERDAM (getuige(n): Peter: Th.J.M. Holla Meter: T.T.G.M. Holla - Lases), dochter van JOHANNES GERARDUS JOZEF (Jan) LASES (zie VIII.59) en CATHARINA ELISABETH MARIA (Tini) BOSSCHERT, administratief medewerkster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1987 te ALPHEN A/D RIJN met René V.D.LAAN, 27 jaar oud, electriciën, geboren op 23-01-1960.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rene Carlos (Boris) v.d. LAAN, geboren op 04-05-2000 te Hoorn.

VIII.61    CORNELIS GERARDUS JOZEPH (Cor) LASES, bedrijfsleider/administrateur FORD garage WEESP, geboren op 08-06-1943 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) op 09-06-1943 te Chassékerk Amsterdam, hobby: biljarten
1 september 2003 gepensioneerd, zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie VII.23) en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-06-1964 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 16-10-1965 te AMSTERDAM (NH) (RK) met JOHANNA THEODORA MARIA (Ans) BUSMAN, 20 jaar oud, naaister (gordijnen), geboren op 28-11-1943 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (rk) op 28-11-1943 te Chassékerk Amsterdam, dochter van Nicolaas Johannes BUSMAN en Hendrika E.J. van BAKEL,
hebben gewoond op adres:
Bestevaerstraat 30hs Amsterdam
Slootdorpstraat 12 Amsterdam
.
Uit dit huwelijk:
   1.  FRANCISCUS JOHANNES JOZEPH (Frank), onderhoudsmonteur, planner, geboren op 13-08-1966 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (rk) op 25-08-1966 te Amsterdam (getuige(n): Peter: L. Koot Meter: H.E.J. Koot - van Bavel).
Samenwonend te AMSTERDAM met Ingrid Johanna DRÖGE, geboren op 14-12-1967.
   2.  MONICA JOHANNA MARIA (Monique) (zie IX.48).

IX.48    MONICA JOHANNA MARIA (Monique) LASES, administratief medewerkster, geboren op 01-05-1969 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (RK) op 01-05-1969 te H.Pastoor van Ars kerk te Amsterdam (getuige(n): Peter: W.A. de Zeeuw Meter: L.A.G.M. de Zeeuw - Lases), dochter van CORNELIS GERARDUS JOZEPH (Cor) LASES (zie VIII.61) en JOHANNA THEODORA MARIA (Ans) BUSMAN, naaister (gordijnen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-06-1993 te AMSTERDAM (NH) met MARTINUS LAURENTIUS (Martin) ADRICHEM, 26 jaar oud, trambestuurder, geboren op 19-02-1967 te Amsterdam (gezindte: rk), zoon van Dick ADRICHEM en Betty.
Uit dit huwelijk:
   1.  DALEY LOURENTIUS, geboren op 09-12-1994 te AMSTERDAM.
   2.  JEFFREY, geboren op 04-04-1998 om 14.29 uur te AMSTERDAM.

VIII.64    LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) LASES, directie-secretaresse / lerares machineschrijven / wethouder / Burgemeester, geboren op 06-09-1947 om 03.50 uur te AMSTERDAM (NH) (gezindte: RK), overleden op 26-09-2010 om 03.40 uur te Chiang Mai (Thailand) op 63-jarige leeftijd, opl.: HBS-A
1982-1990 raadslid VVD te Anna Paulowna
1990-2000 wethouder en loco burgemeester te Anna Paulowna
30-03-1998 tot 01-08-1998: waarnemend burgemeester te Anna Paulowna
29-05-2000 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau
08-06-2000 tot 01-01-2005: Burgemeester gemeente Ruurlo
15-12-2005 tot 01-06-2006 waarnemend burgemeester gemeente Wieringermeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Wieringermeer
01-06-2006 Burgemeester gemeente Neerijnen

, dochter van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie VII.23) en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1968 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 19-05-1969 te AMSTERDAM (NH) (RK) met WILHELMUS ANTONIUS (Wim) DE ZEEUW, 21 jaar oud, ex-militair (Adjudant Wapen-Electronica Koninklijke Marine), geboren op 29-12-1946 te ROTTERDAM (ZH), gedoopt (RK) op 29-12-1946 te ROTTERDAM (ZH) (getuige(n): Peter: Marinus Petrus de Zeeuw Meter: Anna Wilhelmina Fial), 04-07-1959 plechtige doopbelofte afgelegd in de Chasse parochie te Amsterdam
,
www.genealogiedezeeuw.nl
opl:
1953-1959 St.Leo lagere school Amsterdam
1959-1964 Pius X lyceum Amsterdam
31-08-1964 in dienst bij de K.M.
Zoon van Cornelis Gerardus (Cor) de ZEEUW, Electro bankwerker, en Wilhelmina Johanna (Mien) NEIJS, hebben gewoond op adres:
1969 Grevelingenstraat 113 Den Helder
..-12-1972 Dirk Lubbertstraat 22 Breezand
..-12-1995 Nijverveld 1 Anna Paulowna
12-08-2000 Wolbarg 5 Ruurlo
01-09-2000 Haarweg 5 Ruurlo
01-09-2001 Podzollaan 37 Ruurlo
Podzollaan 29 (vernummering)
(van 15-12-2005 tot 01-06-2006 De Haam 2, Wieringerwerf)
16-10-2006 Bisschop van Zoesstraat 31 Tilburg (inwonend)
01-11-2006 Rijksstraatweg 13a Geldermalsen
01-04-2008
Uit dit huwelijk:
   1.  CLAUDIA (Claudia) (zie IX.50).
   2.  Ing. ERWIN (Erwin), geboren op 20-10-1978 om 05.15 uur te DEN HELDER (NH), gedoopt (RK) op 28-01-1979 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): Peter: Bernardus Johannes Maria Sibum Meter: Elisabeth Francina de Zeeuw),
1991-1998 VWO op het JOCO (Etty Hillesum College) te Den Helder
1998-2002 HES (Amsterdam) opleiding Bedrijfskundige Informatica
2003 werkzaam bij de ABN-Amro te Amsterdam
01-07-2003 Erwin en Marieke zijn samen begonnen aan een wereldreis van 20 maanden
2005 werkzaam bij ICT-bedrijf ORDINA (Nieuwegein)
2008 Duik-instructeur
01-11-2008 werkzaam bij de KLM als 'Business Analyst'

IX.50    CLAUDIA (Claudia) DE ZEEUW, Styliste/presentatie/winkelvormgeving, geboren op 17-12-1974 om 08:02 uur te DEN HELDER (NH), gedoopt (RK) op 19-04-1975 te BREEZAND (NH) (getuige(n): Peter: Gerard Lases Meter: Lya Lases - v.d. Berg),
www.azzurrodesign.nl / www.azzurroshop.nl
, dochter van WILHELMUS ANTONIUS (Wim) DE ZEEUW, ex-militair (Adjudant Wapen-Electronica Koninklijke Marine), en LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) LASES (zie VIII.64).
Samenwonend sinds 01-04-1998 te TILBURG, ondertrouwd op 03-10-2002 te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-07-2003 te Oisterwijk, gehuwd voor de kerk op 04-07-2003 te Tilburg (Hasseltse kapel) met Pim Wouter John (PIM) de LAAT, 29 jaar oud, account manager, geboren op 03-10-1973 te Tilburg,
www.delaatstenieuwtjes.nl
heeft officiëel m.i.v. 06-10-2001 naamsverandering gekregen, en heet dus vanaf die datum geen Melis meer, maar de Laat.
heeft gewerkt bij:
fa. Borstlap (bevestigingsmaterialen) Tilburg (verkoper)
1999 fa. Illy (koffie en espresso-apparaten) Zwolle (vertegenwoordiger)
2002 fa. Muraspec (wandbekleding) Parijs (account manager)
2005 Makro (vertegenwoordiger afd. Horeca)
2006 Pernod-Ricard (vertegenwoordiger), zoon van Tonnie MELIS en Leonie Nicolasina Gerarda Maria de LAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick, geboren op 01-04-2006 om 06:18 uur te Tilburg, gedoopt (RK) op 06-08-2006 te Moergestel (getuige(n): Erwin de Zeeuw en Marieke Veenstra), www.nickdelaat.nl.
   2.  Iris, geboren op 07-08-2007 om 23.55 uur te Tilburg, gedoopt (RK) op 18-11-2007 te Moergestel (getuige(n): Patrick en Pascal), www.iris-delaat.nl
ikben@iris-delaat.nl.

VIII.65    GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) LASES, administrateur, accountant, hoofd interne controle, geboren op 28-12-1949 te AMSTERDAM (NH), zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie VII.23) en CORNELIA (Cor) SELDERS, zonder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-10-1971 te AMSTERDAM (NH), gehuwd voor de kerk op 01-09-1972 te AMSTERDAM (RK) met LIDUINA ANTHONIA MARIA VAN DEN BERG, 19 jaar oud, administratief medewerkster, directeur woningverhuur Rotsvast Hilversum, geboren op 07-04-1952 te AMSTERDAM (NH), dochter van VAN DEN BERG en .....
adres:
1976 Dr. Bloemstraat 78, Spierdijk
1977 Kaarder 99, 1625 TN Hoorn
Lepelaar 23 Leusden
Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  ESTHER (zie IX.53).
   2.  SIMONE (zie IX.55).
   3.  MARCEL (zie IX.56).

IX.53    ESTHER LASES, geboren op 29-03-1976 te HOORN (NH), gedoopt (rk) op 13-06-1976 te SPIERDIJK (getuige(n): Peter: Cor Lases Meter: Ans Lases - Busman), dochter van GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) LASES (zie VIII.65) en LIDUINA ANTHONIA MARIA VAN DEN BERG, administratief medewerkster, directeur woningverhuur Rotsvast Hilversum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-06-2002 te Oud Zuilen, gehuwd voor de kerk op 14-06-2002 te Oud Zuilen met Remco VERGEER, geboren te Oudewater.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gwenn Petronella Elisabeth, geboren op 14-01-2004 te Montfoort.
   2.  Wyatt Gerardus Adrianus, geboren op 18-08-2005 te Montfoort.

IX.55    SIMONE LASES, geboren op 20-09-1977 te HOORN (NH), gedoopt (rk) op 16-10-1977 te Hoorn (getuige(n): Peter: Laurens v.d. Berg Meter: Tiny v.d. Berg -), dochter van GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) LASES (zie VIII.65) en LIDUINA ANTHONIA MARIA VAN DEN BERG, administratief medewerkster, directeur woningverhuur Rotsvast Hilversum.
Samenwonend sinds 10-12-2002 te Utrecht, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-09-2008 met Henri PLEKENPOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Féline, geboren op 01-03-2009.

IX.56    MARCEL LASES, geboren op 12-07-1980 te HOORN (NH), gedoopt (rk) op 12-10-1980 te Hoorn (getuige(n): Peter: Jan Lases Meter: Tiny Lases - Bosschert), zoon van GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) LASES (zie VIII.65) en LIDUINA ANTHONIA MARIA VAN DEN BERG, administratief medewerkster, directeur woningverhuur Rotsvast Hilversum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-03-2007 te Amersfoort met Cathy van den HOVEN, 30 jaar oud, geboren op 22-03-1977.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roan Dominic, geboren op 20-08-2007.

VII.25    FRANCISCUS ADRIANUS ANTONIUS JOHANNES (Frans) LASES, kleermaker, geboren op 27-10-1906 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), overleden op 21-11-1995 te AMSTERDAM op 89-jarige leeftijd, 05-07-1934 buitengewoon dienstplichtig
, zoon van CORNELIS JOHANNES (Cor) LASES (zie VI.5) en THEODORA PETRONELLA MARIA GARSEN, zonder.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-08-1934 te AMSTERDAM met Helena Huberta HULST, 23 jaar oud, geboren op 23-01-1911 te Amsterdam, dochter van Hubertus HULST en Cornelia van SCHEPPINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Petronella Maria (Ted), geboren op 01-08-1935 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1959 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk te Amsterdam (rk) met Wilhelmus Maria van AMSTERDAM, 26 jaar oud, administrateur " de Bijenkorf", geboren op 01-07-1932 te Amsterdam, zoon van Gerardus Josephus Maria van AMSTERDAM en N. OUDEJANS.
   2.  HUBERTUS FRANCISCUS (zie VIII.69).
   3.  Paulus Franciscus Adrianus, tekenaar meet- en regeltechniek en boetiekhouder, geboren op 10-09-1943 te Amsterdam (gezindte: rk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-09-1967 te Bergen (NH), gehuwd voor de kerk op 18-09-1967 te Bergen (rk) met Theresia van DAM, 22 jaar oud, kapster en boetiekhoudster, geboren op 31-10-1944 te Westkapelle.

VIII.69    HUBERTUS FRANCISCUS LASES, mode-ontwerper, geboren op 19-12-1936 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, zoon van FRANCISCUS ADRIANUS ANTONIUS JOHANNES (Frans) LASES (zie VII.25) en Helena Huberta HULST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-04-1963 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 13-07-1963 te Amsterdam (rk) met HENNY VAN DALEN, 22 jaar oud, kapster en vertegenwoordigster, geboren op 05-04-1941 te Santpoort, gedoopt (rk) te Driehuis-Westerveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjet Helena Jacoba, bouwkundige en medewerkster Nieuwbag, geboren op 01-02-1969 te Amsterdam, gedoopt (rk) op 20-04-1969 te Amsterdam.

VII.28    CHRISTINA JOHANNA (stien) LASES, naaister, geboren op 26-12-1914 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), overleden op 14-06-1987 te WOGNUM op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-06-1987 te SCHAGEN, dochter van CORNELIS JOHANNES (Cor) LASES (zie VI.5) en THEODORA PETRONELLA MARIA GARSEN, zonder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-07-1938 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 14-07-1938 te Amsterdam (rk) met Jacobus Johannes Barbara Maria (ko) WESTERINK, 24 jaar oud, coupeur en kleermaker, geboren op 28-07-1913 te Amsterdam, overleden op 26-05-1994 te Wognum op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-05-1994 te Schagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  J.R.M. (jan), geboren <1947.
Gehuwd met Y.J.M. TAVERNE.
   2.  CORNELIS JOHANNA MARIA (kees) (zie VIII.75).

VIII.75    CORNELIS JOHANNA MARIA (kees) WESTERINK, geboren op 20-03-1947, overleden op 24-09-1988 te WOGNUM op 41-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-09-1988 te SCHAGEN, zoon van Jacobus Johannes Barbara Maria (ko) WESTERINK, coupeur en kleermaker, en CHRISTINA JOHANNA (stien) LASES (zie VII.28).
Gehuwd met J.G. KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  P.J.F. (Patrick).
   2.  M.F.J. (Martijn).
   3.  R.C.J. (Rogier).

VII.29    JOHANNES BERNARDUS (Joop) LASES, tuinier/kapper/chemisch stomer, geboren op 14-05-1919 te AMSTERDAM (NH) (gezindte: rk), overleden op 02-08-1978 te GELDROP op 59-jarige leeftijd, begraven op 02-08-1978, vertrekt 01-10-1935 naar Wychen, minderbroedersklooster te Alverna
16-09-1937 Sittard
11-01-1938 H. Geeststraat 6, Roermond, zoon van CORNELIS JOHANNES (Cor) LASES (zie VI.5) en THEODORA PETRONELLA MARIA GARSEN, zonder.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-07-1943 te GELDROP met Maria Theodora (Riet) VAN DEN HEUVEL, 21 jaar oud, geboren op 21-06-1922 te Geldrop, Zes Gehuchten, gedoopt (rk) te Geldrop, overleden te GELDROP, 3 dochters en 1 zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Cornelia Petronella Maria (Bep), geboren op 19-05-1944 te Hilversum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-03-1965 te Geldrop, gehuwd voor de kerk op 27-05-1966 (rk) met Petrus Lambertus Aloysius van VALEN, 26 jaar oud, telexist en concierge T.U. Eindhoven, geboren te Eindhoven, gedoopt (rk) op 23-02-1939.
   2.  Theodora Petronella Maria (Thea), geboren op 13-09-1947 te Geldrop (gezindte: rk).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-02-1968 te Geldrop, gehuwd voor de kerk op 17-05-1968 te Geldrop (rk) met Michiel Wilhelmus Maria MULDER, 22 jaar oud, geboren op 19-07-1945 te St. Michielsgestel.
   3.  Helena Francisca Petronella Cornelia (Lenie), geboren op 08-10-1949 te Geldrop (gezindte: rk).
Gehuwd te Geldrop, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08-10-1966 te Geldrop (rk) met Petrus Johannes Karel (Jan) van der RIJT, 22 jaar oud, geboren op 29-11-1943 te Weert (gezindte: rk).
   4.  FRANCISCUS JOHANNES PETRUS CORNELIS (Frans) (zie VIII.83).

VIII.83    FRANCISCUS JOHANNES PETRUS CORNELIS (Frans) LASES, caf.houder en chauffeur Philips, geboren op 10-07-1953 te Geldrop (gezindte: rk), zoon van JOHANNES BERNARDUS (Joop) LASES (zie VII.29) en Maria Theodora (Riet) VAN DEN HEUVEL.
Gehuwd (1) ..-08-1973 te Asten met Marleen TIJSSEN, geboren op 22-04-1952 te Asten.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 07-04-1981 te ASTEN met Jannie Annie PETERSEN, 28 jaar oud, geboren op 09-08-1952 te Eindhoven.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Bas Johannes Hendrik Franciscus, geboren op 03-08-1981 te Geldrop.
   2.  RICK, geboren op 27-08-1983 te Geldrop.

VI.17    JOSEPH JOHANNES LASES, kleermaker en coupeur, geboren op 06-10-1887 te AMSTERDAM (gezindte: rk), overleden op 27-11-1968 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam. Vertrekt op 31-05-1910 van Amsterdam naar Eindhoven (bij G.Fr.Gemert)
en op 15-05-1911 naar Dresden. Keert 23-06-1916 terug naar Amsterdam. Zoon van HENDRICUS JACOBUS (Henk) LASES (zie V.5) en ANNA CAROLINA MARGARETHA SCHOLTZ.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-06-1916 te Amsterdam met Elisabeth Maria Josephina Ignatia SCHÖNINGH, 26 jaar oud, geboren op 22-03-1890 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op 07-02-1955 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1955 te Amsterdam, 3 dochters en 2 zonen,
deze zonen hadden geen kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardina Elisabeth, geboren op 08-03-1917 te Amsterdam, overleden op 03-02-1992 te Den Bosch op 74-jarige leeftijd.
   2.  Hermanus Antonius Jozef, chef verkoop, geboren op 23-04-1918 te Maastricht, gedoopt (rk) te Maastricht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-06-1947 te Groningen, gehuwd voor de kerk op 27-09-1947 te Groningen (rk) met Hendrika Everdina MAST, 31 jaar oud, geboren op 12-08-1915 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
   3.  Antonia Gertruda Maria, geboren op 31-05-1920 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 27-11-1946 te Amsterdam met Gerardus Willem GOES, 29 jaar oud, geboren op 18-01-1917 te Winschoten, gedoopt (rk) 1939 te Groningen, overleden op 30-08-1980 te Groningen op 63-jarige leeftijd.
   4.  Alida Cornelia Maria, geboren op 13-01-1922 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
   5.  Norbertus Hendricus Maria (Bertus), coupeur, geboren op 19-05-1924 te Amsterdam, gedoopt (rk) te Amsterdam, overleden op 13-04-1995 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1995 te Amsterdam.

V.9    WILHELMINA MARIA CATHARINA LASES, geboren op 13-12-1845 te ZUTPHEN, overleden op 24-09-1909 om 07:30 uur te ZUTPHEN op 63-jarige leeftijd, dochter van BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES (zie IV.5) en Gerdina Johanna Maria Wilhelmina STOFFELS, dienstmeid, handelde in kant.
als zij trouwen woont het stel bij haar ouders in. Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 08-02-1865 te Zutphen, gescheiden na 15 jaar op 18-03-1880 te Zutphen van JOHANNES MARTINUS ZWIERS, arbeider, geboren op 26-04-1830 te Warnsveld, zoon van ZWIERS.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-08-1881 te Zutphen met Jan Roelofs VAN GIJSSEL, 24 jaar oud, varensgezel / vrachtrijder en schoenmakersknecht (1872), geboren op 24-05-1857 te RUINERWOLD (gezindte: nh), na 11-08-1896, schaft zich paard en wagen aan en gaat werken als vrachtrijder. Hij haalde o.a. de was op.
wonende te Ambt Doetinchem (11-02-1870), te Ruinerwold (27-05-1872) en de Wijk (06-07-1872), zoon van Roelof Jans VAN GIJSSEL, arbeider (1854) en veehouder (1860), en Geertje hendriks PORTIEK, arbeidster.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  JOHANNES JOSEPH, geboren op 10-01-1885 te Zutphen.

V.15    DINA WILHELMINA LASES, dienstbode, geboren op 06-06-1852 te ZUTPHEN, dochter van BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES (zie IV.5) en Gerdina Johanna Maria Wilhelmina STOFFELS, dienstmeid, handelde in kant.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1878 te ARNHEM (getuige(n): Jan van Gijssel en Gerrit Oorband) met ANTONIE NYLAND, 22 jaar oud, arbeider / metselaar, geboren op 03-02-1856 te RENKUM, overleden op 01-08-1931 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van DERK JAN NYLAND, metselaar, en ELISABETH VAN HARDERWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Gerdina, geboren op 14-12-1873.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-03-1894 met Hendrik KALDENBACH.
   2.  GERDINA JOHANNA MARIA, geboren op 28-11-1878.
   3.  ANTONIE, geboren op 20-11-1880, jong overleden.
   4.  DINA ELISABETH, geboren op 13-06-1882.
   5.  ANTONIA, geboren op 18-07-1884.
   6.  DERK JAN, geboren op 03-07-1886, jong overleden.
   7.  JOHANNES JACOBUS, geboren op 15-02-1888.
   8.  BERNARDUS PAULUS, geboren op 29-01-1890, jong overleden.
   9.  HENDRICUS JACOBUS, geboren op 05-06-1891, jong overleden.

V.18    PAULINA GERDINA CATHARINA LASES, dienstbode te Brummen, geboren op 22-08-1856 te ZUTPHEN (gezindte: rk), overleden op 04-04-1933 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van BERNARDUS PAULUS (Paul) LASES (zie IV.5) en Gerdina Johanna Maria Wilhelmina STOFFELS, dienstmeid, handelde in kant.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 08-08-1874 te BRUMMEN met GERRIT OORBAND, 36 jaar oud, voetbode, geboren op 17-03-1838 te BRUMMEN, overleden op 09-08-1880 te Brummen op 42-jarige leeftijd, zoon van JACOBUS OORBAND en EUGENIA INVENTA.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 14-01-1882 te BRUMMEN met JOSEPH JOHANNES BAARS, 19 jaar oud, timmerman / vrachtrijder / glassnijder, geboren op 19-06-1862 te ARNHEM, zoon van ANDRIES BAARS, stoker, en MARIA PETRONELLA UBEDA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  JACOBUS PAULUS, geboren op 09-03-1876 te BRUMMEN.
   2.  GERRITJE, geboren op 24-11-1877 te BRUMMEN.
   3.  PAULUS JOHANNES, geboren op 29-09-1879 te BRUMMEN.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  ANDREAS, geboren op 10-12-1882 te BRUMMEN.
   5.  HENDRIKUS ANTONIUS, geboren op 29-04-1884 te BRUMMEN.
   6.  MARIA PETRONELLA, geboren op 16-11-1885 te BRUMMEN.
   7.  JOHANNES THEODORUS, geboren op 25-12-1887 te BRUMMEN.
   8.  WILHELMINA MARIA CATHARINA, geboren op 21-10-1890 te BRUMMEN.
   9.  GRADA EVERDINA (zie VI.40).

VI.40    GRADA EVERDINA BAARS, geboren op 24-05-1892 te BRUMMEN, overleden op 06-04-1981 te Breda op 88-jarige leeftijd, dochter van JOSEPH JOHANNES BAARS, timmerman / vrachtrijder / glassnijder, en PAULINA GERDINA CATHARINA LASES (zie V.18).
Gehuwd 1910 met Emanuël Carolus Hendricus ASSELBERGS, geboren op 08-04-1878 te Bergen op Zoom, overleden op 10-01-1958 te Breda op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuël Adrianus Petrus (zie VII.40).

VII.40    Emanuël Adrianus Petrus ASSELBERGS, geboren op 12-04-1911 te Amsterdam, overleden op 30-03-1983 te Breda op 71-jarige leeftijd, zoon van Emanuël Carolus Hendricus ASSELBERGS en GRADA EVERDINA BAARS (zie VI.40).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-08-1942 te Amsterdam met Alida KAS, 26 jaar oud, geboren op 14-07-1916 te Amsterdam, overleden op 31-03-1986 te Breda op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuël Josephus Carolus (zie VIII.86).
   2.  Maria Anna Pavlowna, geboren op 02-02-1946 te Hilversum.
   3.  Andreas Josephus Gerardus, geboren op 26-03-1949 te Arnhem, overleden op 03-06-1964 te Breda op 15-jarige leeftijd.

VIII.86    Emanuël Josephus Carolus ASSELBERGS, geboren op 06-07-1944 te Hilversum, zoon van Emanuël Adrianus Petrus ASSELBERGS (zie VII.40) en Alida KAS.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19-02-1972 te Deurne (België) met Nora den HAENE, 25 jaar oud, geboren op 28-04-1946 te Antwerpen.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 09-04-1988 te Eindhoven met Rosita HERWATI, 34 jaar oud, geboren op 09-04-1954 te Djakarta, West-Java (Indonesië).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Manuël Patjon, geboren op 04-12-1975 te Sakon Nakhon (Thailand).
   2.  Ibo Boonting, geboren op 01-06-1978 te Ubon Ratchathani (Thailand).
   3.  Sabine Alida, geboren op 28-07-1982 te Helmond.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software